What To Pray And When

Recite Every day Before Leaving For Work, Office, School, And College

Prayer 1

Homcha Tascha Taoscha Yazamaidey. Ashem Vohu (1)
Gerehmo aa Hodi mavoni kaoschit, Khatrudhni, dad vereai, hicha faraidiva,
ya masiy hicha achishtadento, vesento, dehiyo justa venghuy,
siz yumna manango mazdavo khatro-ooth, narayanto, asatyata
dabenta Musim hudyo-toish yazamaidey.

Ashem Vohu (1)

Prayer 2

Ya Khuda, Ya malek, Ya Parvar, Ya Atash Behram Padshah Saheb, Ya Asho Jarthosht Paegambar Saheb,
Ya Mah Bokhtar Saheb, Ya Avan Ardvisur Banu Saheb, Ya Khurshed Yazad Saheb, Ya Meher Davar Meher Yazad Saheb,
Ya Sarosh Yazad Saheb, Ya Behram Yazad Saheb, Ya Tester Tir Yazad Saheb Sate Amshaspand Saheb,
Te Trisey Fareshta Saheb, Huma Asho Farohar Saheb, Ya Khuda, Ya Malek, Ya Parvar, Tu Je Kare Te Kharu,
Tare Adhare, Tare Asrey, Amin, Amin, Amin.

Ashem Vohu (1)

For All Wishes

(Pray 7 times or 21 times as time permits, anywhere, anytime)

Paname Yarishe Ahuramazda.
Va Ameshaspandan, Va Yazdane Minoan, Va Yazdane Getian, Kul bala dafe shavad, Va ajar dafey shavad,
Va jadu dafe Shavad, Pak Ahuramazda buland kavi, Beh avjuni satomi ashem.

Ashem Vohu (1)

To Get Rid Of Any Problems

(Recite following paragraph daily 108 times for 41 days)

Gorjeh khoreh Avajayad, Pak Afshune Shahe Faredun-Va Pak Behram Yazad Panahbad -
Hum Jarthosti madadgar - Hum papi nagehdar - Pak afshune Shahe Faredum Va Pak Behram Yazad Panahbad.

For Health

(Recite the following paragraph 3 times)

Dadare jehandar tavana, o dana, parvartar o afridegar.
O kerfegar o avakhshidar, ahreman hich nadan, o natvanand ba hich chij nashed.
Ahuramazda dadari.
Ahreman marochinidari, dadar pak, ahreman napak; ahreman khak shavad, ahreman dur shavad, ahreman dafe shavad, ahreman shekasteh shavad, ahreman halak shavad.
Avval din jarthosti pak, Ahuramazda buland, kavi, beh avjuni,

ashone Ashem Vohu (1).

Repeat The Names When Needed
For All Good Wishes YA AHURAMAZDA
YA AFRAZ-DUM
For Intelligence, Brain Power YA ADAR KIBARIT-TUM
For Keeping Head Cool,
Controlling Temper
YA ADAR-NAM-GAR
To Get Out Of Problems YA BE-FAREFAH
For Boss YA AB-TUM,
KHORSHID - TUM
For Financial Problems YA CHAMNA, YA SAFNA, YA AFAZA,
YA HARHAMID, YA KHVAFAR, YA AEKH-TAN,
YA GARGAR, YA AWAKHSHIDAR
Before Going To Proud Person YA TARONISH